Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie osunięcia się ziemi na teren nieruchomości położonych w Kamiennej Górze w Gdyni

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzorowała  śledztwo prowadzone  m.in. w sprawie sprowadzenia w dniu 23 lutego 2017r. w Gdyni, zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać osunięcia się ziemi na  teren nieruchomości, działek ewidencyjnych 297, 385 i 386 obrębu 0016 Kamienna Góra w Gdyni co spowodowało uszkodzenie pasa drogowego ulicy oraz uszkodzenia nieruchomości, tj.  o czyn z art. 163 § 1 punkt 2 kk i inne. Przedmiotowe śledztwo swoim zakresem obejmowało również ewentualną odpowiedzialność karną urzędników samorządowych i wojewódzkich   wydających decyzje administracyjne w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, a także spowodowania zagrożenia  katastrofy budowlanej.

W  dniu 30 listopada 2018 roku  prokurator umorzył przedmiotowe postępowanie wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

Decyzja o umorzeniu śledztwa została podjęta  w oparciu o  obszerny materiał dowodowy, w którego skład wchodzą opinie trzech niezależnych  biegłych w tym: opinia opracowana przez biegłych z Politechniki Gdańskiej oraz dwóch opinii  opracowanych przez biegłych z zakresu budownictwa.

Całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wskazuje, iż osuwisko powstało w wyniku zaistnienia niezależnych zdarzeń rozciągniętych w czasie. Jednocześnie w sprawie, w świetle opinii biegłych, niemożliwym jest wyodrębnienie i jednoznaczne ustalenie czynnika dominującego, który w sposób zdecydowany przyczynił się do zaistnienia przedmiotowego zdarzenia, a co za tym idzie niemożliwym było przypisanie jakiejkolwiek osobie winy, za przedmiotowe zdarzenie.

Odnosząc się do oceny odpowiedzialności prawnej funkcjonariuszy organów administracji publicznej i samorządowej i ich wpływu na powstanie zdarzenia w postaci osuwiska uznano, iż w świetle uzyskanych opinii biegłych brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie, że czyn popełniał określona osoba.

Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne.  Do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęły zażalenia, które aktualnie podlegają analizie w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego.

Urlop Rzecznika Prasowego

 

Uprzejmie informuję, że w  dnia 20 do 30 grudnia  2018 roku   będę korzystała z urlopu wypoczynkowego.

W interesujących Państwa sprawach proszę kontaktować się z zastępującym mnie prokuratorem Mariuszem Duszyńskim  –  telefon kontaktowy 510 995 043

Grażyna Wawryniuk

p.f.  Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Wyrok uwzględniający powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki.

 

14  grudnia 2018 roku  przed Sądem  Okręgowym w  Gdańsku zapadł wyrok uwzględniający  powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki, zabezpieczonej  przeniesieniem  prawa własności do lokalu.  Czytaj dalej Wyrok uwzględniający powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki.