Akt oskarżenia przeciwko Krystianowi W. i innym osobom

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku aktem oskarżenia zakończyła  postępowanie przygotowawcze przeciwko Krystianowi W. i innym osobom, między innymi o czyny o charakterze seksualnym.
Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku objęto 5 osób.
Krystianowi W. zarzucono popełnienie 65 przestępstw na szkodę 35 pokrzywdzonych oraz na szkodę banku, Skarbu Państwa i towarzystw ubezpieczeniowych.
40 zarzutów dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 33 pokrzywdzonych.
5 pokrzywdzonych w chwili czynów nie miało ukończonych 15 lat, 3 pokrzywdzone były pełnoletnie. Pozostałe pokrzywdzone nie miały ukończonych 18 lat.
Zarzuty dotyczą przestępstw gwałtów oraz usiłowania gwałtów, usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonych do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z małoletnimi pokrzywdzonymi, w tym poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych.
Z przestępstw o charakterze seksualnym najsurowiej zagrożone jest przestępstwo gwałtu oraz przestępstwo obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 roku życia – od lat 2 do 12 pozbawienia wolności.

Nadto Krystianowi W. aktem oskarżenia zarzucono popełnienie kolejnych przestępstw, w tym:
– uporczywego nękania pokrzywdzonej ,
– zmuszania kolejnej pokrzywdzonej do określonego zachowania,
– udzielenia osobie małoletniej substancji psychoaktywnej ,
– wyłudzenia od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnego świadczenia,
– wyłudzenia kredytu i pożyczki,
– oszustwa oraz usiłowania oszustwa na szkodę szeregu towarzystw ubezpieczeniowych ,
– składania fałszywych zeznań w toku postępowania o wykroczenie,
– ukrycia dokumentu.
Do zarzuconych Krystianowi W. przestępstw dochodziło w latach 2006 – 2015 na terenie województwa pomorskiego, w tym na terenie Trójmiasta, Pucka, Wejherowa i Władysławowa.
Krystian W. został zatrzymany w dniu 5 listopada 2015 roku i do chwili obecnej przebywa w areszcie.
Nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.

Marcinowi T. aktem oskarżenia zarzucono popełnienie 5 przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Cztery zarzuty dotyczą przestępstwa obcowania płciowego z małoletnimi w zamian za korzyści majątkowe, w tym jedna z małoletnich pokrzywdzonych nie miała ukończonych 15 lat. Jeden zarzut dotyczy przestępstwa doprowadzenia małoletniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego przy wykorzystaniu jej stanu bezbronności.
Do czynów objętych zarzutami dochodziło w latach 2011- 2014 na terenie Pucka i Sopotu.
Marcin T. nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.
W toku postępowania przygotowawczego wobec Marcina T. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 000 złotych oraz dozoru Policji polegającego na zakazie zbliżania się do pokrzywdzonych.

Kolejne trzy osoby objęte aktem oskarżenia to:
Jakub K. któremu zarzucono kilkukrotne obcowanie płciowe z małoletnią pokrzywdzoną poniżej 15 roku życia, w tym z wykorzystaniem jej stanu bezradności będący następstwem wypitego alkoholu oraz przestępstwo przywłaszczenia pieniędzy na szkodę innej pokrzywdzonej.

Krzysztof L., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa nakłaniania pokrzywdzonej do składania fałszywych zeznań w toku postępowania przeciwko Krystianowi W. oraz przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego

Sebastian Ż., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa utrudniania postępowania prowadzonego przeciwko Krystianowi W. poprzez podżeganie pokrzywdzonych do zmiany zeznań, dwóch przestępstw udzielenia pomocy Krystianowi W. oraz Krzysztofowi L. do popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych oraz popełnienie przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego.
Wobec wyżej wskazanych oskarżonych w toku postępowania przygotowawczego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji