STRUKTURA

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz zadania komórek organizacyjnych

 

Struktura organizacyjna jednostki została określona Zarządzeniem nr 69/2016 Prokuratora Okręgowego w Gdańsku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,  z późniejszymi zmianami.

 

1. Kierownictwo  Prokuratury Okręgowej w Gdańsku stanowią:

1) Prokurator Okręgowy w Gdańsku

2) Trzech zastępców Prokuratora Okręgowego w Gdańsku.

 

W skład Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział I Śledczy,

2) Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

3) Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

4) Wydział V Organizacyjny;

5) Wydział VI Sądowy;

6) Wydział VII Budżetowo – Administracyjny

7) Wydział VIII do Spraw Wojskowych

8) IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;

9) Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

10) Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;

11) Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

12) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

13) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

1.  Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika obejmujący zakresem swojego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

2) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;

3) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w    sprawach, o których mowa w pkt 1;

5) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

7) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

8) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

9) sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w  prokuraturach rejonowych, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

10) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

11) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniupostępowań prowadzonych przeciwko osobom, którewystępowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k.;

12) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw;

13) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Działdo Prowadzenia i Nadzorowania Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zakresem swego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów  informatycznych (cyberprzestępczość):

a) o skomplikowanym stanie faktycznym lub

b) jeżeli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o   której mowa w art. 115§5 k.k.

2) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale;

3) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych  w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

7) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

8) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

9) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych w sprawach, o których mowa w pkt 1, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej rokuoraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w tych sprawach w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

10) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych, prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o  których mowa w pkt 1;

11) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu w sprawach prowadzonych przeciwko osobom, które występowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k.:

12) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw;

13) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań  przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1.

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego z wyłączeniem zadań i decyzji zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego.

 

1.Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika obejmujący zakresem swojego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne oraz względem mienia znacznej wartości, o których mowa w art. 115§5 k.k. przestępstwa finansowe i skarbowe;

2) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;

3) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym ;

4) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523§ 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

7) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

8) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

9) sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

10) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

11) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań prowadzonych przeciwko osobom, którewystępowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k.

12) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1,w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw;

13) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach , o których mowa w pkt 1.

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora
Okręgowego z wyłączeniem zadań i decyzji zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego.

 

1. Wydział VI Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) udziału prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem odwoławczym w sprawach karnych prokuratur rejonowych, w trybie § 328 ust. 3  Regulaminu;

2) udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

3) udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu;

4) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu  sądowym w sprawach z zakresu  skarg na przewlekłość postępowania;

5) udziału prokuratorów w ramach pomocy prawnej, udzielanej innym jednostkom prokuratury okręgowej w postępowaniach sądowych przed sądem okręgowym I instancjiw sprawach karnych;

6) udziału prokuratorów w ramach pomocy prawnej, udzielanej jednostkom prokuratur rejonowych, okręgowych oraz prokuratury regionalnej w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym oraz apelacyjnym w sprawach karnych;

7) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie udziału prokuratorów prokuratur rejonowych w sprawach karnych w postępowaniu sądowym ;

8) analizę orzecznictwa sądowego oraz badanie zasadności poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

9) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

10) prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

11) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;

12) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych      w pkt 10 rozstrzyganych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym ;

13) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 10;

14) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 10;

15) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 10;

16) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 10;

17) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 10;

18) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań prowadzonych przeciwko osobom, którewystępowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k;

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Pozakarnych, kierowany przez  Kierownika Działu, obejmujący ponadto  zadania w zakresie:

1) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ;

2) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;

3) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie udziału prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych i innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;

4) podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

1. Wydział V Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek prokuratury;

2) kadr i szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej  i podległych jednostek;

3) sprawozdawczości i statystyki;

4) skarg i wniosków

5) działalności rzecznika prasowego;

6) udostępniania informacji publicznej;

7)  nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

8) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury ;

9) obsługi posiedzeń kolegium prokuratury okręgowej;

10) współdziałania z krajowymi jednostkami organizacyjnymi oraz czynności związanych z reprezentowaniem prokuratury wobec władz, urzędów, organizacji politycznych i społecznych;

11) nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;

12) przygotowywania opinii prawnych w zakresie zgłaszanych przez podległe jednostki wątpliwości co do wykładni prawa;

13) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w prokuraturach rejonowych;

14) prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

15) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;

16) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 14 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

17) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 14;

18) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczychw sprawach, o których mowa w pkt 14;

19) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 14;

20) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowań w sprawach, o których mowa w pkt 14;

21) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowań sądowych w sprawach, o których mowa w pkt 14;

22) sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w   prokuraturach rejonowych w Kartuzach, Kościerzynie i Pucku, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1 i 9, ust. 2 pkt 1 i 9, § 4 ust.1 pkt 1 i 9 oraz §8 ust.1 pkt 1 i 9;

23) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, § 4 ust.1 pkt 1 i §8 ust.1 pkt 1, prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o  których mowa w pkt 14;

24) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, §4 ust.1 pkt 1 i §8 ust.1 pkt prowadzonych przeciwko osobom, którewystępowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k;

25) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 14, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, §4 ust.1 pkt 1 i  § 8 ust.1 pkt 1;

26) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury rejonowe w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, §4 ust.1 pkt 1 i § 8 ust.1 pkt ;

27) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Wizytacji, kierowany przez kierownika,obejmujący ponadto zadania w zakresie:

1) dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich ;

2) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;

3) prowadzenia działalności wizytacyjnej i lustracyjnej w podległych jednostkach;

4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

5) przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu ;

6) prowadzenie działań o charakterze kontrolno-analitycznym na podstawie badań akt i innych ustaleń oraz koordynowanie  ścigania określonej kategorii przestępstw;

3.  Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy z wyłączeniem zadań, o których mowa w  § 6 ust. 1 pkt. 11 i 13 oraz ust. 2 pkt.4-5, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje  Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

1.Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego obejmujący zadania w zakresie :

1) wykonywania zadań i funkcji dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2) wykonywania funkcji zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

3) prowadzenia rachunkowości i obsługi kasowej;

4) obsługi administracyjno-gospodarczej;

5) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;

6) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) prowadzenia inwestycji i remontów;

8) prowadzenia biblioteki.

2. W  ramach  Wydziału  wyodrębnia się :

a) Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego obejmujący zakresem swojego działania sprawy wymienione w pkt 1 i 3;

b) Dział Inwestycji i Remontów, kierowany przez Kierownika Działu obejmujący zakresem swojego działania sprawy wymienione w pkt 7;

c) Dział Płac, kierowany przez Kierownika Działu obejmujący zakresem swojego działania sprawy wymienione w pkt 3 w części dotyczącej wynagrodzeń.”

3.    Bezpośredni nadzór na Wydziałem i wchodzącymi w jego skład Działami sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

1.Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika Wydziału, obejmujący zakresem swojego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka oraz innych zleconych przez Prokuratora Okręgowego;

2) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;

3) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

7) wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

8) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

9) sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami należącymi do właściwości Wydziału prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, w tym przedłużanie śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego, a nadto wykonywanie w/wymienionych zadań w zakresie innych postępowań prowadzonych w pozostałych prokuraturach rejonowych podległych tut. jednostce nie ujętych w § 6 ust.1 pkt. 22;

10) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań      przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze   podejrzanego w sprawach, o  których mowa w pkt 1 oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

11)  przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań prowadzonych przeciwko osobom, którewystępowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k.

12) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów, o których mowa w pkt 1 oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców, prokuratora – koordynatora;

13) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw;

14) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców.

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora
Okręgowego z wyłączeniem zadań i decyzji zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego.

 

1.IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący  zakresem  działania:

1) opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i w jednostkach podległych;

2) koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i w jednostkach podległych;

3) zapewnienie obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

4)  opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

5) współpracę z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

6) opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;

7) wykonywanie analiz kryminalnych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturze okręgowej i w podległych prokuraturach rejonowych

8) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej i rejonowej na platformie ePUAP;

9) koordynowanie wprowadzenia do praktyki w prokuraturach rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych rozwiązań i systemów informatycznych;

10) administrowanie i obsługę Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego oraz stanowisk dostępowych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informatycznego Schengen II, Centralnej Bazy Danych SIP i innych zewnętrznych baz danych;

11) zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych;

12) zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych;

13) prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji;

14) prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej oraz obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;

15) obsługę wideokonferencji;

16) prowadzenie ewidencji  sprzętu komputerowego  i oprogramowania;

17) analizowanie spraw umorzonych wobec niewykrycia sprawcy zabójstwa pod kątem ich ewentualnego podjęcia, po czym kontynuowanie postępowania przygotowawczego;

18) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale;

19) udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 17 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym ;

20) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 17;

21) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych  w sprawach, o których mowa w pkt 17;

22) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 17;

23) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 17;

24) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 17;

25) innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur.

2.Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Prokurator
Okręgowy.

 

1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swojego działania zadania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;

2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne ;

3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych ;

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych ;

5) przeprowadzanie postępowań sprawdzających ;

6) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowaniem ryzyka;

7) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących w Prokuraturze Okręgowej i w jednostkach podległych, albo wykonujących zadania zlecone , które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je utraciły;

8) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i prokuratur podległych

2. W skład Samodzielnego Działu wchodzi Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację  i zasady  działania  określają odrębne przepisy.

3. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych obejmuje zakresem swego działania prokuraturę okręgową oraz prokuratury rejonowe wchodzące w skład prokuratury okręgowej.

4. Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

1. W Prokuraturze Okręgowej działa sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe;

2.  Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

3.  Sekretariat wykonuje prace :

1) kancelaryjno – biurowe;

2) pomocnicze.

w sprawach załatwianych  przez prokuratorów w ramach ich ustawowych  kompetencji  oraz w zakresie  zleconym przez  prokuratora wykonuje  czynności formalno – prawne  przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonania  nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

4. Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik V Wydziału Organizacyjnego.

 

1. W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 827, z późn. Zmianami) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych

2) Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2013r. Poz. 885 z poźn. Zmianami)

3) Inspektor Ochrony Danych  do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Poz. 1502 z późniejszymi zmianami ) i przepisów odpowiednich aktów wykonawczych podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

2. Samodzielne stanowisko określone w ust.1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, samodzielne stanowiska  określone  w ust. 1 pkt 2 i 3 – Wydział V Organizacyjny, samodzielne stanowisko określone  w ust. 1 pkt 4, Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.

 

Traci moc Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Gdańsku nr 34/16 z dnia 5 maja 2016r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.