SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski można składać:

 

  • osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w formie pisemnej,
  • za pośrednictwem poczty, na adres: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prokuratura@gdansk.po.gov.pl
  • faksem na nr (58) 3212080,
  • ustnie do protokołu.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2018 poz 2096. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46). Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Prokurator Okręgowy lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 9:00 – 11:00 (po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Prokuratora Okręgowego).

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.